Na 541 miejscu w rankingu „Sukces kadencji” znalazła się gmina Korzenna. W zestawieniu przygotowanym przez branżowe pismo „Wspólnota” znalazło się 1513 gmin.

Ranking przygotowany przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską jest sumą sukcesów cząstkowych tj. finansowego, ekonomicznego, infrastrukturalnego i społecznego. Każdy z nich opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego i sprawozdaniach finansowych gmin. Sukces finansowy opiera się m.in. na zmianie wielkości budżetu (nie uwzględnia się dotacji celowych), sukces ekonomiczny mierzony jest m.in. zmianą odsetka zarejestrowanych bezrobotnych, liczbą nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, liczbą nowych firm działających w sferze wysokiej techniki, zmianą wielości dochodów z podatku CIT. Sukces infrastrukturalny opiera się na wielkości wydatków finansowych z unijnych programów operacyjnych, powierzchnią użytkową nowych mieszkań, przyrostem odsetka mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków i kanalizacji, przyrostem długości ścieżek rowerowych czy bilansem nasadzeń drzew. Miernikiem sukcesu społecznego są natomiast m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty, zmiana odsetka dzieci objętych opieką żłobkową, liczbą mieszkań komunalnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, wydatkami na ochronę powietrza, dopłatami do transportu zbiorowego. Z uwagi na ograniczenia techniczne w zestawieniu uwzględniono okres niecałej kadencji tzn. do 2022 roku, a dane porównawcze pochodziły z roku 2017.

Jak podkreślają autorzy rankingu „(…) sukcesy cząstkowe zostały wyliczone z wykorzystaniem jednej z metod porządkowania liniowego, tj. metody odległości od wzorca. O co w niej chodzi? W skrócie: metoda odległości od wzorca polega na obliczeniu dla każdej gminy dystansu od abstrakcyjnej najlepszej sytuacji (wzorca)”. Gmina Korzenna w ogólnym zestawieniu znalazła się na 541 miejscu. W przypadku sukcesów cząstkowych najwyżej uplasowała się w kategorii sukces ekonomiczny, zajmując 228 lokatę. Najbardziej odległe miejsce (1285) zajęła natomiast w kategorii sukces finansowy.

Z komentarza autorów rankingu wynika, że nie należy na tej podstawie wyciągać zbyt daleko idących wniosków w kontekście oceny pracy władz lokalnych. „(…) Mówimy o sukcesie, który udało się osiągnąć w trakcie kończącej się kadencji, interesuje nas więc zmiana, jaka nastąpiła w ostatnich pięciu latach. Tak definiowany wskaźnik nie jest identyczny z oceną sytuacji w danej gminie. W zakresie poszczególnych wskaźników sukces w jakiejś JST mógł zostać odniesiony wcześniej i poprawa wartości w trakcie tej kadencji nie była możliwa, bo już wcześniej sytuacja była doskonała (np. w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej)” – czytamy w publikacji na lamach „Wspólnoty”

Przekładając to na realia gminy Korzenna warto pamiętać, że powiększenie budżetu nastąpiło już w latach wcześniejszych i w ostatniej kadencji wielkość budżetu utrzymywała się na wysokim poziomie. Podobnie należy interpretować także wyniki dotyczące sukcesu infrastrukturalny, ponieważ zasadnicza zmiana pod tym względem nastąpiła wcześniej, a w minionej kadencji realizowano kolejne jej etapy.

Bardziej precyzyjnym narzędziem wskazującym sukces gminy Korzenna wydaje się porównanie jej lokaty w rankingu w dłuższej perspektywie. Wynika z niej, że nasza gmina sklasyfikowana w 2006 roku na 1432 miejscu w ciągu 16 lat awansowała o 891 pozycji.