Do 27 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do udziału w debacie nad „Raportem o stanie gminy Korzenna za rok 2023”. Dyskusja publiczna odbędzie się dzień później tj. 28 czerwca podczas sesji Rady Gminy Korzenna.

Przedstawienie raportu o stanie gminy, który jest podsumowaniem działalności samorządu za rok poprzedni, to obowiązek wójta, wynikający z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Wójt przygotowuje taki dokument co roku najdalej do 31 maja (aktualny jest dostępny tutaj). Dyskusja nad nim ma charakter publiczny i odbywa się podczas sesji Rady Gminy Korzenna.

Obok radnych mogą w niej uczestniczyć także mieszkańcy, którzy spełnią ustawowe wymogi. Konieczne jest pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Korzenna poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno być zwożone najpóźniej w przeddzień sesji, w trakcie której zaplanowano dyskusję nad raportem. W tym roku termin upływa 27 czerwca. Odpowiedni dokument należy złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna w godzinach pracy urzędu.