Liczba stypendiów szkolnych przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej  od czterech lat systematycznie spada. – To efekt zmieniającej się sytuacji finansowej i demograficznej – podkreśla Maria Poręba, kierownik OPS w Korzennej.

Tendencja jest bardzo wyraźna. W roku 2020 przyznano w sumie 609 stypendiów dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rok później było ich niespełna 550, a w 2022 tylko 450. W ubiegłym roku otrzymało je 379 dzieci. Wraz ze zmniejszeniem się liczby beneficjentów tego programu pomocowego spadły wydatki na ten cel. O ile cztery lata temu przeznaczono na to blisko 247 tys. zł, to w kolejnych latach wydatki wynosiły ponad 234 tys. zł (2021 r.), ponad 213 tys. zł (2022 r.) i niespełna 149 tys. zł w 2023 r.

Według Marii Poręby o spadkowej tendencji decydują przede wszystkim dwa czynniki. Jednym z nich jest wzrost dochodów w rodzinach związany m.in. z podnoszeniem płacy minimalnej, który powoduje, że coraz mniej osób spełnia kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania stypednium szkolnego (w ostatnim czasie wynosi ono 600 zł/netto na osobę w rodzinie). Drugi związany jest z sytuacją demograficzną, powodującą, że zmniejsza się liczba dzieci w szkołach na terenie gminy.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami stypendium szkolne może otrzymać uczeń/uczennica znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w szkole lub poza nią. Wsparcie może być też przeznaczone na pomoc rzeczową np. na zakup podręczników.