POKL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Damy Radę” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt realizowany jest przez Centrum Kultury w Korzennej z siedzibą 33-322 Korzenna 342.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 10 kobiet (w tym min. 3 osoby niepełnosprawne) zamieszkujące teren Gminy Korzenna poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy do końca 2011 roku.

Celami szczegółowymi są:

dopasowanie kwalifikacji zawodowych 10 kobiet pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących teren gminy Korzenna do wymogów współczesnego rynku pracy do końca 2011 r.

zwiększenie wiary we własne kwalifikacje zawodowe oraz podniesienie motywacji do działania przez 10 kobiet objętych wsparciem do końca 2011 r.

przełamanie do końca III kwartału 2011 r. niechęci uczestniczek projektu do podejmowania inicjatyw edukacyjnych poprzez zajęcia z doradcą zawodowym oraz organizacje pleneru zapoznawczego

Wsparciem projektu objętych zostanie 10 kobiet pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących teren gminy Korzenna w tym minimum 3 kobiety niepełnosprawne, które ze względu na zamieszkiwanie obszarów wiejskich mają utrudniony dostęp do potencjalnych ofert pracy oraz utrudniony dostęp do ofert szkoleniowych podnoszących kwalifikacje.

Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Rekrutacyjnym znajdującym się w Centrum Kultury w Korzennej.

W ramach projektu zakłada się objęcie 10 kobiet (w tym minimum 3 kobiety niepełnosprawne) kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym dzięki któremu zyskają szansę na podniesienie swoich kwalifikacji. Szkolenia zawodowe zakończą się wydaniem imiennego certyfikatu lub zaświadczenia wykonywania danych czynność. Rodzaj przeprowadzonych szkoleń zawodowych wynikać będzie z Indywidualnych. Planów Działań opracowanych we współpracy uczestniczek projektu z doradcą zawodowym. Uczestniczce projektu zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, opieki nad osobami zależnymi, catering.