Referat załatwiający sprawę
Referat Finansowo-Budżetowy, pokój Nr 32 w godzinach pracy urzędu
nr tel.   0-18   440-66-34
nr fax.  0-18   441-70-39
e-mail:  gmina@korzenna.pl
 

Formularz informacyjny
Pisemny formularz informacji można otrzymać w pokoju Nr 32  Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną informację należy złożyć na dzienniku podawczym – sekretariat urzędu pokoju Nr 5.
 

Wymagane dokumenty
Informacja o lasach w sprawie podatku leśnego.
 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz. 1682 z 2002 r. późniejszymi zmianami).
 

Tryb odwołania
Od decyzji ustalającej wymiar podatku leśnego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Nowym Sączu w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwa Wójta Gminy Korzenna.
Odwołanie podlega opłacie skarbowej w kwocie 5,00 zł, oraz każdy załącznik do odwołania 0,50 zł.
 

Informacja
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana  sposobu wykorzystania lasu, wysokość podatku ulegnie zmianie poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. O zmianach należy informować tut. Urząd w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających  powstanie tego obowiązku.
 

Wpłata podatku
Naliczony podatek leśny należy wpłacić w następujących terminach:
I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada, w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu, lub na konto Urzędu Gminy w BS Grybów Oddział Korzenna Nr 84 8797 1026 0020 0200 0071 0003 lub u inkasenta (sołtysa wsi) na terenie której położony jest las.