Referat załatwiający sprawę
Referat Finansowo – Budżetowy, pokój Nr 32 w godzinach pracy urzędu
nr tel. 0-18 440-66-34
nr fax. 0-18  441-70-39
e- mail:  gmina@korzenna.pl
 

Formularz informacji
Pisemny formularz informacji można otrzymać w pokoju Nr 32 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną informację należy złożyć na dzienniku podawczym – sekretariat urzędu pokój Nr 5.
 

Wymagane dokumenty
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych.
 

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002 roku  Dz.U.Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami)
 

Tryb odwołania
Od decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta  Gminy Korzenna .
Odwołanie podlega opłacie skarbowej w kwocie 5,00 zł, oraz  każdy załącznik do odwołania 0,50 zł.
 

Informacja
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana wykorzystania obiektów budowlanych, wysokość podatku ulega zmianie poczynając od pierwszego dnia miesiąca w którym nastąpiła zmiana. O zmianach należy informować tut. Urząd w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 

Wpłata podatku
Naliczony podatek od nieruchomości należy wpłacać w następujących terminach:
I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada, w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu,  lub na konto Urzędu Gminy w BS Grybów Oddział Korzenna Nr 84 8797 1026 0020 0200 0071 0003 lub u inkasenta ( sołtysa wsi) na  terenie której położona jest nieruchomość.