Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Korzenna

 

Dane adresowe: 33-322 Korzenna 325

 

 Urząd Gminy Korzenna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Korzenna.

 

 Data publikacji strony podmiotowej:

18 marca 2012 r.

 

Status strony: niezgodna

 

Powód niezgodności:

Strona internetowa nie spełnia wymagań określonych w wytycznych WCAG 2.1. Gmina czyni starania aby wyeliminować wszystkie niezgodności i dostosować stronę Urzędu Gminy do standardów WCAG 2.1. Trwają prace nad stroną internetową, która spełnia w/w standardy.

Dostępność architektoniczna:

 

Siedziba Urzędu Gminy Korzenna, 33-322 Korzenna 325, nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

·         Bezpośrednio przy budynku Urzędu Gminy Korzenna znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 

·         Budynek ma podjazd ułatwiający wejście do budynku, szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,

 

·         Budynek trzykondygnacyjny, winda

 

·         Toaleta wewnątrz budynku dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

·         W urzędzie nie ma możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online,

 

·         W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,

 

·         Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

 

 

 

W związku z zapewnieniem niepełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w następujący sposób:

 

·         Osoby mające problem z poruszaniem się powinny telefonicznie lub mailowo poinformować  pracownika właściwego dla danej sprawy referatu o wizycie, obsługa  osoby będzie miała miejsce na parterze urzędu w wyznaczonym w tym celu miejscu.

 

 

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Filip Szura, e-mail: filipszura@ug.korzenna.pl oraz Karolina Bielak, e-mail: karolinabielak@ug.korzenna.pl

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 440 66 49 lub 18 440 66 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl