ROK SZKOLNY 2024/2025


Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy  z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 ze zm.

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

Art.  133.  [Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych]

  1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Art.  151.  [Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej]

  1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 133 ust. 1, zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

  1. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
  2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 133 ust.2

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.


ROK SZKOLNY 2023/2024

Zarządzenie nr OŚW.0050.10.2023 Wójta Gminy Korzenna z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korzenna.

Uchwała Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.

Uchwała Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zarządzenie nr OŚW.0050.16.2022 Wójta Gminy Korzenna z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korzenna.

Uchwała Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.

Uchwała Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

ROK SZKOLNY 2021/2022

Zarządzenie nr OŚW.0050.11.2021 Wójta Gminy Korzenna z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korzenna.

Uchwała Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.

Uchwała Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

ROK SZKOLNY 2020/2021

Zarządzenie nr OŚW.0050.6.2020 Wójta Gminy Korzenna z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.

Uchwała Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.