Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. Nr. 64 poz. 565 z 2005r. oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. Nr. 200 poz. 1651 z 2005r. pragniemy poinformować, iż Urząd Gminy Korzenna posiada Elektroniczna Skrzynkę Podawczą na serwerze www.epuap.gov.pl   – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.
 
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wykonać następujące kroki:

Założyć konto na serwerze ePUAP. ( jeżeli nie zostało wcześniej założone )

Zalogować się na platformę ePUAP

Przejść na zakładkę „Katalog usług

Przejść do „Lista wszystkich usług wg podziału terytorialnego

Odszukać Urząd Gminy Korzenna ( woj. MAŁOPOLSKIE, Powiat nowosądecki, Korzenna)

Wybrać „Złożenie wniosku do Instytucji

W pozycji „Formularz” kliknąć link „Przejdź do formularza

Prawidłowo wypełnić formularz

Podpisać wniosek certyfikowanym elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Zweryfikować wniosek

Wysłać do Urzędu Gminy Korzenna

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż Urząd Gminy Korzenna posiada Elektroniczna Skrzynkę Podawczą na serwerze www.wrotamalopolski.pl   – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

 
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

 

Przyjęcie stron przez wójta/burmistrza/prezydenta

Skargi, wnioski, zapytania

Odpis z księgi stanu cywilnego

Podanie o wymeldowanie

Podanie o zameldowanie

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wpisanie (transkrypcja) do polskich ksiąg zagranicznego aktu stanu cywilnego

Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców

Wydanie dowodu osobistego (wtórnie)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o czasowym zameldowaniu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o ilości osób zameldowanych w lokalu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wspólnym zameldowaniu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

Zmiana imion i nazwisk. Ustalenie pisowni lub brzmienia imion i nazwisk. Dostosowanie pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem

Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron

Wydawanie zaświadczeń dotyczących poszukiwanych przedsiębiorców

Dofinansowanie projektów imprez sportowych i rekreacyjnych ze środków budżetu gminy

Zezwolenie na organizowanie imprezy masowej 

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 

Udostępnienie informacji publicznej

Rozgraniczenia nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Zmiana, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zaświadczenie o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach

Zgłoszenie informacji do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Rejestracja Instytucji Kultury

Sprawdzanie stanu sprawy