Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla wójta i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok to główne punkty programu trzeciej w tej kadencji sesji Rady Gminy Korzenna. Obrady zaplanowane na 28 czerwca rozpoczną się o godz. 10:00.

W trakcie sesji radni dyskutować będą również nad „Raportem o stanie gminy Korzenna za 2023 rok”. Głos w tej sprawie będą mogli zabierać także mieszkańcy, którzy w wymaganym terminie zgłoszą swój udział, dopełniając koniecznych w tej sprawie warunków .W porządku obrad znalazło się także przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Korzenna z Organizacjami Pozarządowymi.

Na pierwszy plan wybija się jednak głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania, które nastąpi po debacie dotyczącej Raportu. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego i informacji na temat realizacji budżetu za 2023 rok Rada Gminy głosować będzie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Obrady sesji będzie można oglądać w Internecie.