200 tysięcy złotych wyniosą w tym roku wpływy do budżetu gminy Korzenna z tytułu opłat za zezwolenie  na handel alkoholem. Pieniądze te w całości zostaną wykorzystane na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

O sposobie wykorzystania dochodów z tytułu opłat koncesyjnych zadecydowała skala zagrożeń. Na terenie gminy nieporównanie większym problem jest alkoholizm niż narkomania, dlatego też na realizację programów profilaktycznych i pomocowych adresowanych do uzależnionych od alkoholu i zagrożonych jego konsekwencjami przeznaczono większość ogólnej puli tj. 190 tys. zł.

Na pomoc terapeutyczną dla osób dotkniętych alkoholizmem oraz członków ich rodzin zaplanowano 38 tys. zł. Wsparcie w postaci pomocy psychologicznej, prawnej i materialnej dla ofiar alkoholizmu, a także dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, zmagających się z problemem alkoholizmu, sięgnie kwoty ponad 59 tys. zł. Dofinansowanie do organizacji imprez, propagujących zdrowy styl życia, wyniesie 20 tys. zł. Na pomoc będą mogły liczyć także organizacje społeczne, zajmujące się tą problematyką (8tys. zł) oraz projekty edukacyjne i zajęcia sportowe (np. nauka  pływania). Na te cele zagwarantowano w budżecie 30 tys. zł.

Prowadzone będą także analizy, zmierzające do postawiania diagnozy dotyczącej skali zagrożenia,  organizowane będą szkolenia dla policji, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów alkoholowych. Zaplanowano także zakup materiałów informacyjnych.

Na realizację zadań odnoszących się do przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 10 tys. zł. W głównej mierze będą one miały charakter edukacyjny.