Ruszył kolejny nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań, które w Korzennej wybuduje spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Do dyspozycji będzie kilkadziesiąt lokali o powierzchni od 48,5 m² do 60 m², które będzie można wynająć na atrakcyjnych warunkach. Ponieważ duża część z nich została zarezerwowana w poprzednich naborach, zainteresowani posiadaniem własnego mieszkania powinni złożyć wniosek jak najszybciej. W przypadku większej liczby wniosków, spełniających wymagane kryteria, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W ubiegłym roku gmina przystąpiła do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Małopolska, w którą zaangażowało się 16 gmin z całego województwa. Główny celem spółki jest budowa mieszkań pod wynajem na atrakcyjnych warunkach. Mieszkania będą oddawane „pod klucz” i będą wymagały jedynie umeblowania. Ponieważ spółka nie jest nastawiona na zysk, czynsze będą relatywnie niskie, a otrzymanie mieszkania nie będzie wymagało zaciągnięcia kredytu.

Na terenie naszej gmin mieszkania w formie zabudowy szeregowej zostaną wybudowane w atrakcyjnym miejscu w Korzennej na działce nieopodal dworu, a ich oddanie do użytku planowane jest w lipcu 2024 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Korzenna w formie pisemnej, według wzoru określonego w załączniku (do pobrania poniżej) w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem wnioskodawcy oraz dopiskiem “Wniosek o zawarcie umowy najmu – SIM – NABÓR IV”. O dacie złożenia wniosku (można to zrobić również listownie) decyduje data wpływu do urzędu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia określone we wzorze wniosku (załączniki do pobrania niżej). Wnioskodawca może zostać wezwany do przedłożenia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, dodatkowych dokumentów i oświadczeń, innych niż wskazane we wzorze wniosku, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia oceny wniosku. Nieprzedłożenie dokumentów i oświadczeń określonych we wzorze wniosku albo nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów i oświadczeń jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia danego kryterium.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne uniemożliwiające rozpoznanie wniosku, wnioskodawcę zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Wnioski złożone przedwcześnie lub po terminie naboru albo wnioski, których braki formalne nie zostały usunięte w terminie, pozostawia się bez dalszego biegu.

Osoby znajdujące się we wspólnym gospodarstwie domowym, w skład którego wchodzi wnioskodawca i osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania, zwanym gospodarstwem domowym, mogą złożyć wniosek o najem wyłącznie jednego lokalu. Wnioski podlegają ocenie w oparciu o nw. kryteria pierwszeństwa ustalone w Uchwale Nr XLII/519/2022 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 227 w miejscowości Korzenna wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Za spełnienie poszczególnych kryteriów wnioskodawca otrzymuje wskazaną w niniejszej uchwale ilość punków.

Kryteria pierwszeństwa wraz z liczbą przyznanych im punktów obowiązujące na dzień złożenia wniosku są następujące:

1. kryterium pierwszeństwa jest posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. Kryterium temu przyznaje się następującą liczbę punktów – 4 pkt.2. wnioskodawcą jest osoba pełnoletnia, która na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła 30 roku życia – 10 pkt;3. w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która na dzień wejścia w życie uchwały mieszkała na terenie Gminy Korzenna – 6 pkt;4. najemca lub jego małżonek na dzień wejścia w życie uchwały był zatrudniony na podstawie stosunku pracy u pracodawcy mającego siedzibę na terenie Gminy Korzenna – 4 pkt;5. osoba do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. 2021 poz. 573) – 5 pkt;6. osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  – 5 pkt;7. w skład gospodarstwa domowego wchodzą dzieci do 16 roku życia uczęszczające do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Korzenna –  5 pkt za każde dziecko;8. w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, a także na każdym etapie naboru, nie wchodzi osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem w udziale wynoszącym co najmniej 1/2 budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, a także nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – 5 pkt;9. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korzenna, który zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę – 10 pkt.

Najemcą Lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o finansowym wsparciu oraz ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, zwana dalej ustawą o SIM, to jest:

– w dniu objęcia Lokalu, ani on ani osoby wchodzące w skład Gospodarstwa Domowego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości Korzenna, jednakże w przypadku posiadania przez wskazane osoby tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego poza miejscowością Korzenna, wnioskodawca może zostać najemcą lokalu tylko jeżeli zmiana jego miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy przez wnioskodawcę lub inną osobę z Gospodarstwa Domowego w pobliżu miejsca położenia zasobów SIM, w których znajduje się Lokal;

– średni miesięczny dochód Gospodarstwa Domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekroczy wartości określonych w art. 7a ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu oraz art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy o SIM.

Pliki do pobrania