Największą pozycją po stornie wydatków tegorocznego budżetu gminy jest oświata. Na jej utrzymanie przeznaczono blisko 32,1 mln zł czyli ponad 36 procent wydatków budżetowych ogółem. Na kolejnych miejscach są kultura fizyczna, rodzina, administracja publiczna i pomoc społeczna.

Ogółem wydatki tegorocznego budżetu zaplanowano na poziomie ponad 87,7 mln zł. Największą część tej kwoty przeznaczono na utrzymanie oświaty. Spośród blisko 32,1 mln zł zakładanych na ten cel najwięcej tj. 21,4 mln zł pójdzie na utrzymanie szkół podstawowych. Przedszkola kosztować będą budżet gminy blisko 2,3 mln zł, zaś szkoła muzyczna około 2,2, mln zł. W zdecydowanej większości wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne. Z tej samej puli opłacane będą także m.in. koszty energii i ogrzewania. Niemal w całości będą to wydatki bieżące tzn. wydatki nieobejmujące inwestycji.

Na drugim miejscu pod względem wysokości wydatków znalazła się kultura fizyczna, na którą zaplanowano prawie 12,2 mln zł. W tym przypadku jednak większość wydatków odnosi się do inwestycji, które kosztować będą blisko 10,2 mln zł. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania obiektów i realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.

Na wydatki związane z różnymi formami wspierania rodziny zaplanowano ponad 8,7 mln zł. Pomoc społeczna w postaci m.in. różnych form zasiłków, składek na ubezpieczenia społeczne, dożywiania, rehabilitacji zawodowa osób niepełnosprawnych przekroczy 6,2 mln zł.

Wydatki na administrację publiczną wyniosą ponad 7,6 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 4,9 mln zł, z czego 3,4 mln zł wydanych zostanie na zagospodarowanie odpadów komunalnych, a 290 tys. zł kosztować będzie oświetlenie dróg. Transport tj. budowa, remonty i utrzymanie dróg pochłonie 4,2 mln zł. Z kolei kultura i dziedzictwo narodowe wymagać będzie wydatków w wysokości ponad 3,2 mln zł. Pieniądze z tego tytułu przeznaczone będą m.in. na utrzymanie domów kultury i bibliotek.

Na rolnictwo i łowiectwo zapisano w budżecie blisko 3,5 mln zł, które w zdecydowanej większości wydane zostaną na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na bezpieczeństwo publiczne zagwarantowano prawie 1 mln zł. W praktyce oznacza to w większości środki na utrzymanie jednostek OSP.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu na rok 2023 znajduje się w uchwale budżetowej, która opublikowane jest tutaj.