POKL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Sprawozdanie końcowe: zobacz

 

Projekt „Na tropie sukcesu” POKL.09.05.00-12-105/11
realizowany w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt „Na tropie sukcesu” realizowany jest przez Centrum Kultury w Korzennej w okresie 1.07-31.10.2011 r. w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu: pobudzenie aktywności i podniesienie poziomu uczestnictwa w formach edukacji artystycznej i kulturalnej 24 dzieci w wieku 10-15 lat poprzez organizację warsztatów fotografii i grafiki komputerowej oraz promocję nabytych przez BO umiejętności w społeczności wiejskiej Gminy Korzenna do końca października 2011 r.

Formy wsparcia:
W ramach projektu zakłada się objęcie kompleksowym wsparciem z zakrsu warsztatów fotografii i grafiki komputerowej, wycieczek edukacyjnych połączonych z warsztatami wyjazdowymi i działań promocyjnych /wydanie publikacji, udział w plenerze fotograficznym/ 24 dzieci z  terenu GK, w tym co najmniej 11 kobiet.

Grupa docelowa: 24 dzieci w wieku 10-15 lat, zamieszkujących teren Gminy Korzenna. Grupami preferowanymi w procesie rekrutacji są: dzieci pochodzace z rodzin korzystających ze  świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej, dzieci z rodzin dotkniętych powodzią w 2010r., dzieci z rodzin, których główym źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne.

Rekrutacja: 5 – 14 lipca 2011 r.
Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami prosimy składać w Biurze projektu w godz. 7.00 -11.00:
Centum Kultury w Korzennej
33-322 Korzenna 342

W ramach projektu dla każdego uczestnika zakupiony zostanie aparat fotograficzny!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Osoba do kontaktów: Agata Włudyka
tel. (18) 440-64-70, e-mail: ckkorzenna@interia.pl