Referat załatwiający sprawę Referat Oświaty, pok. nr 26 w godzinach pracy Urzędu. nr tel: (0-18) 440-66-38 nr fax: (0-18) 441-70-39 e-mail:  oswiata@korzenna.iap.pl  Formularz wniosku: Pisemny wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy Korzenna  w pokoju nr 26 lub pobrać ze strony internetowej.  Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w pokoju nr 26 Urzędu Gminy Korzenna lub w Biurze Obsługi Klienta.  Wymagane dokumenty:Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie.Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczona kopia.Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz  nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego  w poprzednim miejscu zatrudnienia.  Termin składania wniosków oraz termin załatwienia sprawy:Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.  Tryb odwołania: Odwołanie przysługuje do Małopolskiego Kuratora Oświaty, 31-752 Kraków ul. Ujastek 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Korzenna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej.  Informacje: Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).