Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasistów pokazują, że największe problemy nasze uczennice i uczniowie mieli z językiem angielskim. Średni wynik z tego przedmiotu dla całej gminy był najsłabszy w powiecie nowosądeckim.

W sumie w naszej gminie egzamin zdawało 87 uczennic i uczniów z siedmiu szkół. Najliczniejsza grupa zdajających była w SP w Korzennej, w której z egzaminem zmierzyło się 29 osób. W SP w Mogilnie zadania egzaminacyjne rozwiązywało 17 osób, w SP w Lipnicy Wielkiej i SP w Koniuszowej – 13 osób, a w SP w Jasiennej było 8 zdających. Najmniej zdających było w SP w Miłkowej (4 osoby) oraz w SP w Siedlcach (3 osoby).

Z danych opublikowanych na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół w Miłkowej i Siedlcach wynika, że w naszej gminie najlepiej z egzaminami poradzili sobie przedstawiciele SP w Miłkowej. Nieliczna grupa zdających w tej szkole (4 osoby) nakazuje jednak ostrożnie podchodzić do wyciągania ogólnych wniosków na podstawie tegorocznych wyników. OKE w Krakowie na swojej stronie nie podaje informacji o egzaminach w szkołach, w których egzamin zdawało mniej niż 5 osób. W takich przypadkach wyniki średnie mogą być często zaniżone lub zawyżone, bo rezultat pojedynczej osoby (bardzo niski lub bardzo wysoki) może istotnie wpływać na wynik średni.

Z języka polskiego zdający uzyskali w SP w Miłkowej średni wynik wynoszący 74%. Identyczny wynik średni mają uczennice i uczniowie z SP w Koniuszowej. Na drugim biegunie, jeśli chodzi o ten przedmiot znalazła się SP w Jasiennej z wynikiem 54%. Pozostałe szkoły ulokowały się w przedziale od 55% do 59%.

Z matematyki ponownie na pierwszym miejscu w gminie znaleźli się zdający z SP w Miłkowej (70%), zaś najniższy wynik stał się udziałem trójki zdających z SP w Siedlcach (47%). W tym ostatnim przypadku z uwagi na bardzo małą liczbę zdających wyciąganie ogólnych wniosków nie jest uprawnione w związku ze wskazanym wyżej ryzykiem zaniżenia średniej przez pojedynczy wynik. W pozostałych szkołach wyniki wahają się od 50% do 57%.

Z językiem angielskim najlepiej poradzili sobie uczennice i uczniowie ze szkół z najmniejszą liczbą zdających tj. z SP w Miłkowej (82%) oraz SP w Siedlcach (70%). Ze względów wskazanych wyżej dotyczących liczby zdających nie dają one jednak podstaw do wyciągania wniosków ogólnych odnoszących się do poziomu nauczania w tych szkołach. Najsłabiej ta część egzaminu wypadła w SP w Jasiennej (40%), w której liczba zdających wynosiła 8 osób. W tym przypadku średnia dla wszystkich zdających także mogła być podatna na duży wpływ pojedynczych wyników na średnią całej szkoły. W pozostałych szkołach rezultat uzyskany z języka angielskiego oscylował między 51% a 55 %.

Wyniki średnie dla wszystkich zdających z naszej gminy wynoszą: 61% z języka polskiego, 54% z matematyki i 54% z języka angielskiego. Spośród 20 gmin powiatu nowosądeckiego (Nowy Sącz nie jest w tym kontekście brany pod uwagę) z języka polskiego niższy wynik uzyskano w 6 gminach, z matematyki gorszy rezultat odnotowano w 12 gminach, zaś z języka angielskiego wynik średni dla naszej gminy był najniższy w całym powiecie.