Poszerzenie i popularyzacja wiedzy o kulturze Lachów Sądeckich była celem projektu realizowanego przez osiem miesięcy przez Zespół Regionalny Janczowioki. W głównej mierze edukacja odbywała się w ramach zajęć tanecznych, prowadzonych we wszystkich grupach wiekowych.

Projekt „Mistrz tradycji – nauka archaicznych tańców z regionu pogranicza lachowsko-pogórzańskiego, w którym leży Janczowa” rozpoczął się w maju ub.r., a jego finał nastąpił w grudniu 2023 r. Efektem zajęć prowadzonych przez Wioletę Matusik, której w roli akompaniatora pomagał Bogdan Matusik,  było opanowanie podstawowych tańców regionu Lachów z pogranicza Lachów i Pogórzan. Poznano takie tańce jak m.in.: krzyżok, tramelka, sztajerek, dostawiano, tupano, suwano, warszawianka, polka z przyśpiewkami, polka z nogi,  walc szybki, szarpok , szewc, kowol, cygon polka, poleczka hop, hop, hop, polka i gwóźdź.

W ocenie kierowniczki zespołów Marii Kogut projekt dofinansowany kwotą 18 tys. zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, pozwolił zasadniczo podnieść umiejętności członków zespołu i poszerzyć ich wiedzę na temat kultury Lachów. Zdobyte w trakcie zajęć umiejętności Janczowioki zaprezentowały szerszej publiczności podczas Festiwalu Lachów i Górali w Piwnicznej Zdroju, a także w trakcie uroczystych obchodów jubileuszu zespołu.