„Odbudowa drogi gminnej nr 291045K Jasienna – Janczowa – Miłkowa w miejscowości Janczowa w km od 2+184 do 3+984”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Nazwa zadania : „Odbudowa drogi gminnej nr 291045K Jasienna – Janczowa – Miłkowa

w miejscowości Janczowa w km od 2+184 do 3+984”

Całkowita wartość zadania:  1 999 000,00 zł

Wartość dofinansowania : 1 559 520,00 zł

Opis zadania: odbudowa istniejącej drogi, zagęszczenie podłoża,  wzmocnienie podbudowy, wykoanie jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego.