„Odbudowa drogi gminnej nr 291275K Koniuszowa szkoła – Podlas koło Mietka w miejscowości Koniuszowa w km 0+000 do 0+500 wraz z odbudową przepustu w km 0+087”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Nazwa zadania: „Odbudowa drogi gminnej nr 291275K Koniuszowa szkoła – Podlas koło Mietka w miejscowości Koniuszowa w km 0+000 do 0+500 wraz z odbudową przepustu w km 0+087”

Całkowita wartość zadania: 904 163,90 zł

Wartość dofinansowania: 720 624,00 zł

Opis zadania: odbudowa istniejącej drogi, zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podbudowy, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni betonowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego, odbudowa przepustu wraz z przyczółkami, ustawienie barier stalowych na przepuście, wykonanie robót regulacyjnych zabezpieczających koryto potoku.