W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na

obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy”

(HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych

środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 6 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 poz.768) oraz prosi o zgłaszanie do odpowiednich

służb np. do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, właściwych terytorialnie

Nadleśnictw czy Powiatowych lekarzy weterynarii wszelkich informacji o ewentualnych

zaobserwowanych w większych ilościach, padłych okazach dzikiego ptactwa. Działanie to jest

istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa „ptasiej grypy”

są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą

w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa małopolskiego.

Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.

Apelujemy, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania

się migrujących ptaków.