Instytucja: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program: Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, edycja 2021

Nazwa zadania:

„Organizowanie aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych poprzez zakup wyposażenia do ćwiczeń dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Bukowiec, gmina Korzenna.”

Wartość zadania: 60 238,70 zł.

Wartość dofinansowania: 60 238,70 zł.

Decyzją Zarządu PFRON Gmina Korzenna otrzymała dofinansowanie w ramach w ramach programu: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV. Środki mają charakter bezzwrotny, a realizacja projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

W ramach otrzymanego finansowania Gmina  zrealizuje zadanie: „Organizowanie aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych poprzez zakup wyposażenia do ćwiczeń dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Bukowiec, gmina Korzenna.”

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zostaną zrealizowane zadania obejmujące m.in: 1. Zakup sprzętu do mini-siłowni zewnętrznej oraz wewnętrznej.

Głównym rezultatem zadania będzie poprawa kondycji psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19.

Realizacja założonych działań w projekcie przyczyni się do poprawy życia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.