POKL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Pociąg do pracy” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt realizowany jest przez Centrum Kultury w Korzennej z siedzibą 33-322 Korzenna 342.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 15 kobiet bezrobotnych zamieszkujących teren Gminy Korzenna poprzez podniesienie ich kwalifikacji oraz atrakcyjności ich ofert skierowanych do potencjalnych pracodawców na rynku pracy do końca września 2011 r.

Celami szczegółowymi są:

podniesienie samooceny i wartości na rynku pracy 15 mieszkanek gminy Korzenna

zwiększenie aktywności zawodowej i mobilności do poszukiwania pracy 15 bezrobotnych mieszkanek gminy Korzenna

wzrost świadomości 15 bezrobotnych kobiet z gminy Korzenna w zakresie ważności ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w aspekcie poszukiwania pracy

wsparcie jednej lokalnej inicjatywy szkoleniowej mieszkańców Gminy Korzenna.

Wsparciem projektu objętych zostanie 15 bezrobotnych kobiet, które ze względu na zamieszkiwanie obszarów wiejskich mają utrudniony dostęp do potencjalnych ofert pracy oraz utrudniony dostęp do ofert szkoleniowych podnoszących kwalifikacje.

Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Rekrutacyjnym znajdującym się w Centrum Kultury w Korzennej.

W ramach projektu zaproponowane zostaną następujące rodzaje wsparcia:

przeprowadzenie zajęć kursu prawa jazdy dla 10 kobiet z terenu gminy Korzenna/30 godzin szkoleniowych teorii i 30 godzin zegarowych praktyki/,

przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci dla 5 kobiet z terenu gminy Korzenna /30 godzin szkoleniowych/.

Całkowita wartość projektu to: 47 541,51 zł.