Referat załatwiający sprawę
Referat Finansowo-Budżetowy, pokój Nr 32 w godzinach pracy urzędu
nr tel. 0-18   440-66-34
nr fax. 0-18  441-70-39
e-mail: gmina@korzenna.pl
 

Formularz deklaracji
Pisemny formularz deklaracji można otrzymać w pokoju Nr 32 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną deklarację należy złożyć na dzienniku podawczym – sekretariat urzędu  pokój Nr 5.
 

Wymagane dokumenty
Deklaracja na podatek leśny.
 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz. 1682 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
 

Informacja
Deklarację na podatek leśny należy składać w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w  terminie 14-tu dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatków o których mowa w art. 7 ust. 1 korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatku leśnym.
 

Wpłata podatku
Naliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu Gminy Korzenna za poszczególne miesiące do dnia 15-tego każdego miesiąca na konto w Banku Spółdzielczym w Grybowie Oddział Korzenna Nr 84 8797 1026 0020 0200 0071 0003.