Referat załatwiający sprawę
Referat Finansowo-Budżetowy, pokój Nr 32 w godzinach pracy urzędu
nr tel . 0-18 4410-66-34
nr fax. 0-18 441-70-39
e-mail: gmina@korzenna.pl
 

Formularz deklaracji
Pisemny formularz deklaracji DT-1 można otrzymać w pokoju Nr 32 Urzędu Gminy Korzenna lub  pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną deklarację należy złoży na dzienniku podawczym – sekretariat urzędu – pokój Nr 5.
 

Wymagane dokumenty
Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych.
 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
 

Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 rok Nr 9 poz.84 z późniejszymi zmianami)
Uchwała Rady Gminy Korzenna Nr XIX/112/2004 z dnia 02 grudnia 2004 rok w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok na terenie Gminy Korzenna oraz Uchwała Nr XX/120/2004 z dnia 27 grudnia 2004 rok w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/112/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 02 grudnia 2004 rok.
 

Informacja
Deklarację na podatek od środków transportowych należy składać do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14-tu dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
 

Wpłata podatku
Naliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w BS Grybów Oddział Korzenna Nr 84 8797 1026 0020 0200 0071 0003 w następujących terminach : I rata do 15 luty, II rata do 15 września.