Referat załatwiający sprawę
Referat Finansowo-Budżetowy, pokój Nr 32 w godzinach pracy urzędu
nr tel.   0-18  440-66-34
nr fax.  0-18  441-70-39
e-mail: gmina@korzenna.pl
 

Formularz deklaracji
Pisemny formularz deklaracji można otrzymać w pokoju nr 32 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną deklarację należy złożyć  na dzienniku podawczym – sekretariat  urzędu pokój  Nr 5.
 

Wymagane dokumenty
Deklaracja na podatek rolny
 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431;  Dz 1994 r. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680).
 

Informacja
Deklaracje na podatek rolny należy składać w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14-tu dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników o których mowa w  art. 12  korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.
 

Wpłata podatku
Naliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu Gminy Korzenna za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca na konto w Banku Spółdzielczym w Grybowie Oddział Korzenna Nr 84 8797 1026 0020 0200 0071 0003.