Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” – budynku w Mogilnie nr 14, Gmina Korzenna”

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa w ramach  Programu Wieloletniego „Senior+”, edycja 2021-2025.

 

Całkowita wartość zadania w 2023 r: 168 540 zł.

 

Dofinansowanie z budżetu państwa: 64 800 zł.

 

W 2022 roku w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +”na lata 2021-2025, edycja 2022 Gmina Korzenna pozyskała dalsze dofinansowanie na „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Zadanie ma na celu objęcie wsparciem osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, poprzez zapewnienie im funkcjonowania istniejącej placówki – Domu Seniora w Mogilnie. Budynek jest dostosowany pod kątem osób w wieku 60+ oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania istniejącej placówki, w której udostępniono 15 miejsc dla seniorów               z terenu Gminy Korzenna. Głównym celem funkcjonowania Dziennego Domu Seniora jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, zarówno kobietom jak i mężczyznom), poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz aktywizacji społecznej, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od stwierdzonych potrzeb.

 

Dzienny Dom Seniora funkcjonuje w dni robocze – od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00.

 

Zakres zajęć:

1) Zajęcia prowadzone przez rehabilitanta.

2) Zajęcia ruchowe i sportowo-rekreacyjne.

3) Zajęcia muzyczne/ muzykoterapia (taniec, śpiew, audycje muzyczne na żywo).

4) Gry i zabawy stolikowe/ gry planszowe

5) Zajęcia i spotkania integracyjne.

6) Imprezy integracyjne i okolicznościowe.

7) Spotkania z zakresu poradnictwa – dot. problemów życia codziennego seniorów. W ich ramach

planowane są spotkania z prawnikiem, lekarzem, psychologiem – w zależności od potrzeb.

8) Wycieczki/wyjazdy integracyjne, kulturalne.

9) Warsztaty, spotkania z ciekawymi osobami, spotkania plenerowe, spotkania integracyjne.

10) Ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację – zajęcia plastyczne/manualne, Biblioterapia.

11) Kulinoterapia – zajęcia 2 razy w tygodniu.

12) Zajęcia kulturalno – oświatowe.

13) Spotkanie organizacyjne.

14) Konsultacje: wsparcie specjalistyczne indywidualne i grupowe – spotkania z prawnikiem, lekarzem, psychologiem.

15) Organizacja warsztatów manualnych i rękodzielniczych.

16) Zajęcia nakierunkowane na podniesienie kompetencji cyfrowych Seniorów.

  

 

2. „Prowadzenie Klubu Senior + w Siedlcach, Gmina Korzenna”.

 

 Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa w ramach  Programu Wieloletniego „Senior+”, edycja 2021-2025.

 

Całkowita wartość zadania w 2023 r: 120 000 zł.

 

Dofinansowanie z budżetu państwa: 43 200 zł.

 

Zadanie ma na celu objęcie wsparciem osób nieaktywnych zawodowo, osoby w wieku 60+ – zarówno kobiet, jak i mężczyzn z terenu Gminy Korzenna. W ramach integracji wielopokoleniowej zapraszana będzie również młodzież. Projekt zakłada realizację różnorodnych zadań aktywizacyjnych skierowanych do seniorów mieszkających na terenach wiejskich z obszaru z gm. Korzenna. Działania Klubu służą integracji środowiska senioralnego z lokalną społecznością, poszerzeniu wiedzy kulturalnej, rozwijania pasji i zainteresowań. Działania Klubu służą również zaspakajaniu potrzeb           w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, rekreacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej, rekreacyjno-terapeutycznej oraz poradniczej.

 

Klub jest udostępniony seniorom przez 20 godzin w tygodniu, w odpowiedzi na ich potrzeby.