Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego 

Kierownik placówki wsparcia dziennego informuje, iż trwa ciągła rekrutacja uczestników projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Korzenna szansą na przezwyciężenie barier”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu, którego Beneficjentem jest Gmina Korzenna, jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z obszaru gminy Korzenna. Usługi świadczone przez Placówkę Wsparcia Dziennego z siedzibą w Korzennej 338 to opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań (m.in. zajęcia rękodzielnicze, taniec nowoczesny, nauka języka obcego, zajęcia informatyczne). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 16:00.

Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd.

Formularz zgłoszenia dziecka oraz dokumenty regulaminowe można pobrać:

w Urzędzie Gminy Korzenna oraz ze strony www.korzenna.pl. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna.

Informacji na temat Placówki Wsparcia Dziennego można uzyskać pod numerem telefonu: 694 413 587, 18 440 66 10

 

Pliki do pobrania