POKL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Sprawozdanie końcowe: zobacz

 

Projekt „Roztańczone nutki” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany jest przez Centrum Kultury w Korzennej z siedzibą 33-322 Korzenna 342.
 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej 66 dzieci (min. 50% dziewczynek) w wieku 7 – 13 lat uczęszczających do Szkół Podstawowych w Gminie Korzennej w roku szkolnym 2011/2012, poprzez wzbogacenie oferty zajęć artystycznych rozwijających ich zainteresowania w dziedzinie śpiewu i tańca.

Cele szczegółowe to:

nabycie podstawowych umiejętności z zakresu tańca towarzyskiego wśród BO uczęszczających na te zajęcia w roku szkolnym 2011/2012 ze Szkół Podstawowych w Gminie Korzenna,

nabycie podstawowych umiejętności z zakresu tańca nowoczesnego wśród BO uczęszczających na te zajęcia w roku szkolnym 2011/2012 ze Szkół Podstawowych w Gminie Korzenna,

nabycie podstawowych umiejętności z zakresu wokalu wśród BO uczęszczających na te zajęcia w roku szkolnym 2011/2012 ze Szkół Podstawowych w Gminie Korzenna,

wzbogacenie oferty kulturalnej CK Korzenna poprzez organizację imprezy pn. „Roztańczone nutki” podsumowującej projekt z udziałem 66 BO.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 66 dzieci w wieku 7-13 lat uczęszczających do Szkół Podstawowych w Gminie Korzennej w roku szkolnym 2011/2012 (minimum 50% dziewczynek) zrekrutowanych na podstawie dokumentów:

oświadczenie rodzica/ opiekuna o uczęszczaniu dziecka do jednej ze szkół podstawowych w Gminie Korzenna oraz wieku dziecka tj. 7 – 13 lat – Zał. nr 2 do Regulaminu,

oświadczenie rodzica/ opiekuna o przynależności dziecka do preferowanej grupy uczestników projektu tj. dzieci pochodzące z rodzin korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej – Zał. nr 3 do Regulaminu

Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze projektu znajdującym się w Centrum Kultury w Korzennej w dniach 5 – 15 września 2011 r. od godziny 11.00 do 15.00.

W ramach projektu zaproponowane zostaną:

zajęcia z tańca nowoczesnego /I gr. w DK Jasienna – 12 osób, II gr. w DK Wojnarowa – 12 osób/, prowadzone od października 2011 do maja 2012r. – 60 h dla każdej z grup,

zajęcia z tańca towarzyskiego /I gr. w DK Siedlce – 16 osób, II gr. w DK Lipnica Wielka – 16 osób/, prowadzone od lutego 2012 do maja 2012r. – 36 h dla każdej z grup,

zajęcia wokalne /I grupa w CK Korzenna – 10 osób/ , prowadzone będą od października 2011 do grudnia 2011r.- 30 h,

zakup kostiumów dla uczestników projektu

występ na imprezie pn. „Roztańczone nutki”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Osoba do kontaktów: Agata Włudyka
tel. (18) 440-64-70, e-mail: ckkorzenna@interia.pl