Tytuł operacji : „ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Miłkowa poprzez budowę altany rekreacyjnej”

 

•Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcach

 

• Cel: celem operacji jest zrównoważony wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez budowę altany rekreacyjnej w miejscowości Miłkowa w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

 

Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

• Kwota wydatków całkowitych: 103 000,00  zł

• Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 103 000,00 zł