Tytuł operacji : „ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Mogilno poprzez budowę wiat rekreacyjnych”

 

•Beneficjent: Stowarzyszenie „Mogilskie Cisy”

• Cel: celem operacji jest zrównoważony wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowości Mogilno w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

• Kwota wydatków całkowitych: 98 351,74  zł • Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 98 000,00 zł