Sekretarz Gminy – Beata Semla

Nr tel.: (18) 440-66-10
Nr fax.: (18) 441-70-39
E-mail: sekretarz@korzenna.pl

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

 • Sprawuje nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu, dyscypliną pracy oraz koordynuje działania poszczególnych referatów w zakresie realizacji bieżących zadań wynikających z ustaleń Wójta i aktów normatywnych
 • Prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu w zakresie prawidłowości wykonywania obowiązków przez pracowników Urzędu oraz jego funkcjonowania pod względem organizacyjnym i dyscypliny pracy (za wyjątkiem kontroli finansowej)
 • Współpracuje z organami kontroli zewnętrznej, kompletuje całość dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych, nadzoruje terminowe wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz udziela odpowiedzi na zalecenia pokontrolne
 • Inicjuje szkolenia i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych
 • Zapewnia należyty wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia
 • Nadzoruje właściwe i prawidłowe wydawanie środków finansowych na remont budynku, materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie Urzędu
 • Przegląda i dekretuje korespondencję wpływającą do Urzędu na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej
 • Sprawuje nadzór nad stażami absolwenckimi i praktykami zawodowymi
 • Przygotowuje i prowadzi dokumentację związaną z organizacją wyborów
 • Przygotowuje materiały do celów przeprowadzenia referendum gminnego i krajowego
 • Sporządza protokół zawierający oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy
 • Nadzoruje sprawy z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej BIP
 • Organizuje i przeprowadza nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, organizuje służbę przygotowawczą
 • Współdziała w przygotowaniu i przeprowadzeniu ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • Współpracuje z Radą Gminy w zakresie właściwego przygotowania materiałów pod obrady sesji
 • Prowadzi rejestr pełnomocnictw i upoważnień Wójta
 • Prowadzi rejestr skarg i wniosków, nadzoruje terminowe i prawidłowe załatwianie skarg i wniosków
 • Nadzoruje przestrzeganie przepisów prawnych przez pracowników Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Instrukcji Kancelaryjnej w zakresie prawidłowego, terminowego i rzetelnego załatwiania spraw
 • Przyjmuje i prowadzi nadzór nad terminowością i prawidłowością składania oświadczeń majątkowych zobowiązanych do tego pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przekazuje je po skompletowaniu właściwemu urzędowi skarbowemu
 • Realizuje zadania związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej
 • Dekretuje i podpisuje korespondencję za wyjątkiem tych, których osobiste działanie Wójta wynika z przepisu prawa albo treści czynności prawnej
 • W przypadku nieobecności Zastępcy Wójta:
  • Sprawuje obowiązki Wójta w czasie jego nieobecności
  • Uczestniczy w dokonywaniu oceny pracy kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu
  • Monitoruje możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez urząd oraz jednostki organizacyjne gminy
  • Koordynuje współpracę z organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie gminy
  • Wykonuje inne zadania wynikające z polecenia lub upoważnienia Wójta