Sekretarz Gminy – Beata Semla

Nr tel.:      (18) 440-66-10Nr fax.:     (18) 441-70-39E-mail:      sekretarz@korzenna.pl

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

 sprawuje nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu, dyscypliną pracy oraz koordynuje działania poszczególnych referatów w zakresie realizacji bieżących zadań  wynikających z ustaleń Wójta i aktów normatywnych,prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu w zakresie prawidłowości wykonywania obowiązków przez pracowników Urzędu oraz jego funkcjonowania pod względem organizacyjnym i dyscypliny pracy (za wyjątkiem kontroli finansowej),współpracuje z organami kontroli zewnętrznej, kompletuje całość dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych, nadzoruje terminowe wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz udziela odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,inicjuje szkolenia i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,zapewnia należyty wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,nadzoruje właściwe i prawidłowe wydawanie środków finansowych na remont budynku, materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie Urzędu,przegląda i dekretuje korespondencję wpływającą do Urzędu na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej,sprawuje nadzór nad stażami absolwenckimi i praktykami zawodowymi,przygotowuje i prowadzi dokumentację związaną z organizacją wyborówprzygotowuje materiały do celów przeprowadzenia referendum gminnego i krajowego,sporządza protokół zawierający oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy,nadzoruje sprawy z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej BIP,organizuje i przeprowadza nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, organizuje służbę przygotowawczą,współdziała w przygotowaniu i przeprowadzeniu  ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,współpracuje z Radą Gminy w zakresie właściwego przygotowania materiałów pod obrady sesji,prowadzi rejestr pełnomocnictw i upoważnień Wójta,prowadzi rejestr skarg i wniosków, nadzoruje terminowe i prawidłowe załatwianie skarg i wniosków,nadzoruje przestrzeganie przepisów prawnych przez pracowników Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Instrukcji Kancelaryjnej w zakresie prawidłowego, terminowego i rzetelnego załatwiania spraw,przyjmuje i prowadzi nadzór nad terminowością i prawidłowością składania oświadczeń majątkowych zobowiązanych do tego pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przekazuje je po skompletowaniu właściwemu urzędowi skarbowemu,realizuje zadania związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej,dekretuje i podpisuje korespondencję za wyjątkiem tych, których osobiste działanie Wójta wynika z przepisu prawa albo treści czynności prawnej,w przypadku nieobecności Zastępcy Wójta:sprawuje obowiązki Wójta w czasie jego nieobecnościuczestniczy w dokonywaniu oceny pracy kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu,monitoruje możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez urząd oraz jednostki organizacyjne gminy,koordynuje współpracę z organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie gminy,wykonuje inne zadania wynikające z polecenia lub upoważnienia Wójta