Skarbnik Gminy – mgr Iwona Rola – Małecka

Nr tel.:      (18) 440-66-31Nr fax.:     (18) 441-70-39E-mail.:    iwonarola@ug.korzenna.pl

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy:

opracowuje   projekt   budżetu   Gminy   przy   współudziale Kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego i jednostek organizacyjnych Gminy,opracowuje projekty uchwał w sprawie zmian budżetu.opracowuje projekty zarządzeń Wójta dotyczących:zmian budżetu gminyprzeniesień wydatków z rezerwy budżetowejprowadzi bieżącą analizę dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przygotowujewnioski w zakresie zmian w budżecie gminy i przedkłada projekty uchwał i zarządzeń Wójta Radzie Gminy.opracowuje dla Wójta informację o przebiegu wykonywania budżetu gminy za okres I półrocza danego roku celem przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowejopracowuje dla Wójta sprawozdania z częścią opisową z wykonywania budżetu gminy za dany rok celem przedłożenia Radzie Gminy i RIO do podjęcia uchwały absolutoryjnej.współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym w zakresie realizacji zadań finansowych oraz ZUS.nadzoruje wykonywanie zarządzeń Wójta w sprawach z zakresu inwentaryzacji, kontroli  i  obiegu dokumentów  finansowych  w  Urzędzie,  obrotu  drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej w Urzędzie, zakładowego planu kont i innych w zakresie finansowym.nadzoruje zadania związane z rozliczaniem podatku VATnadzoruje prowadzenie kontroli dokumentów pod względem zgodności z planem finansowymprzygotowuje projekty uchwał w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy funduszu sołeckiego.opracowuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekty uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w sprawie jej zmiany,sprawuje ogólny nadzór nad realizacją budżetu Gminy i na bieżąco kontroluje jego wykonanie (przeprowadza bieżącą analizę realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz przygotowuje wnioski w zakresie zmian w planie budżetu Gminy celem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi),czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych i prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,przygotowuje informacje i analizy budżetowe,wykonuje określone przepisami prawa obowiązki z zakresu rachunkowości oraz zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,koordynuje i nadzoruje właściwe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji,kontrasygnuje czynności prawne skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych,nadzoruje kontrolę dokumentacji księgowej oraz prowadzenie obsługi kasowej,przestrzega dyscypliny finansów publicznych oraz nadzoruje jej przestrzeganie przez pracowników Urzędu,realizuje przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, leśnym, opłacie skarbowej oraz wszystkich innych aktów prawnych dotyczących finansowej działalności Gminy,współpracuje w przygotowaniach wniosków o pozyskanie środków z funduszy pomocowych,uczestniczy w tworzeniu programów rozwoju Gminy w zakresie ich strony finansowej,prowadzi sprawy związane z obsługą bankową budżetu Gminy oraz obsługą długu, publicznego Gminy,opracowuje analizy, informacje i okresowe sprawozdania dla Rady Gminy, Wójta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Bankami, ZUS i innymi instytucjami,sporządza zbiorcze sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu w określonych okresach sprawozdawczych na podstawie sprawozdań jednostkowych, podległych jednostek organizacyjnych określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej.opracowuje projekty uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej Gminy i jednostek podległych Radzie Gminy oraz zapewnia prawidłową ich realizację,realizuje zadania z zakresu kontroli zarządczej,uczestniczy w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Gminy,wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z polecenia lub upoważnienia Wójta,wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,określa podstawową kwotę dotacji dla placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;prowadzi kontrole przedszkoli niepublicznych, o których mowa w art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty oraz Uchwale Rady Gminy Korzenna w tym zakresie.