Referat załatwiający sprawę: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędunr tel. 18 440 66 35 nr fax. 18 441 70 39  Formularz wniosku: Pisemny wniosek można otrzymać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Korzenna.  Wymagane załączniki:dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,mapa z wrysowanym budynkiem,w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku w budowie – ostateczna decyzja pozwolenia na budowę z załącznikiem graficznym,  Opłaty: Nie jest pobierana opłata  Termin i sposób realizacji: Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.  Tryb odwoławczy:  Nie przysługuje.  Podstawa prawna:Art. 47a oraz 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r. Nr 23, poz. 125).