W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac

dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż

Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty

budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

 

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw)

nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez

Beneficjentów z wykonawcami.

 

Pełna treść komunikatu w załączeniu

Pliki do pobrania