Wniosek o dofinansowanie do zakupu instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Korzennej złożono w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina ubiega się o pomoc, która może pokryć maksymalnie 80% kosztów całkowitych zakupu instrumentów.

Wniosek gminy, która jest organem prowadzącym dla szkoły, to odpowiedź na potrzeby sygnalizowane przez kierownictwo szkoły. Najpilniejsza potrzeba dotyczy zakupu klarnetu basowego, akordeonu guzikowego oraz fortepianu cyfrowego z ławą. W sumie koszty z tym związane mogą sięgnąć 95 tys. zł. Gmina chce pozyskać wsparcie wysokości 76 tys. zł, a pozostałą kwotę wyłożyłaby z własnego budżetu.

Wniosek o zakup instrumentów złożono w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, którego strategicznym celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego m.in. poprzez zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych. Terminy ostatecznych decyzji w tej sprawie nie są ściśle określone. Z dotychczasowej praktyki wynika, że najwcześniej można się ich spodziewać w lutym.