Referat załatwiający sprawę: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu nr tel.: 018 4406623  nr fax.: 018 4417039 e-mail: gmina@korzenna.pl  Formularz wniosku: Pisemny wniosek można otrzymać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy w Korzennej.Wymagane dokumenty: Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.Opłaty:Wniosek – nie podlega opłacie.Za każdy załącznik – nie podlega opłacieZaświadczenie – 17złOpłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ustala się w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w odrębnych przepisach.Opłaty wnosi się do kasy Urzędu lub na konto Urzędu Gminy – Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w Korzennej nr 84 8797 1026 0020 0200 0071 0003.Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni od dnia złożenia wniosku W przypadku decyzji, zgodnie z przepisami KPA  /około 1 miesiąca/Podstawa prawna: Art. 44h ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 87, poz.960 z późniejszymi zmianami/. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 201, poz.1702/. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia /Dz.U. Nr 62, poz.564/.