Referat załatwiający sprawę:
Referat Organizacyjny, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu
nr tel. (0-18) 440-66-41
nr fax. (0-18) 441-70-39
e-mail: gmina@korzenna.pl
 

Formularz wniosku:
Pisemny wniosek można otrzymać w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Korzenna.
 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Opłaty:
Nie jest pobierana opłata
 

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni od dnia złożenia wniosku
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni wówczas zainteresowany zostaje powiadomiony o przyczynie opóźnienia i terminie jej załatwienia
 

Informacja:

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 i 3 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112 z 2001 roku poz. 1198 z późniejszymi zmianami/.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Tryb odwołania:
Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Korzenna.
 

Uwagi:
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.