WYCINKA DRZEW

 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Korzenna informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 roku, ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz 1074) przywrócono m.in. prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadkach o jakich mowa wyżej, właściciel nieruchomości położonych w Gminie Korzenna obowiązany jest dokonać do Wójta Gminy Korzenna zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekracza:

80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych

65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klono listnych

50 cm w przypadku pozostałych drzew

 

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m², oraz drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. Zgłoszenie musi zawierać:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy
  • Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte
  • Rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

 

Pisemny wniosek można otrzymać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Korzenna.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

W terminie 21 dni od przyjęcia zgłoszenia Urząd Gminy przeprowadza oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany zostaje protokół. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich informacji wskazanych powyżej, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21-dniowego terminu.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin Wójt Gminy, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni. Najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożona jest karą finansową.

Wójt Gminy może wnieść sprzeciw w przypadku:

  • lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody,
  • spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Wójt Gminy wnosi sprzeciw w przypadku:

  • jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
  • nie uzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.

Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia do Urzędu Gminy Korzenna z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę.

 

TERMIN WYCIĘCIA DRZEWA

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

 

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

 

ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm od gruntu. Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 130 cm przekraczają:

80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych

65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych

50 cm w przypadku pozostałych drzew

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez Wójta Gminy Korzenna na podstawie pisemnego wniosku, który można otrzymać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej (druk w załączeniu).

W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

Pliki do pobrania