3 Kompania Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej swoją tymczasową siedzibę mieć będzie w Korzennej.  Pomieszczenia przy stadionie sportowym wynajmowane będą przez wojsko przez co najmniej pięć lat. Wczoraj podpisano umowę w tej sprawie i przekazano lokale wojsku. – Obiekt spełnia nasze wymagania i zaspokaja potrzeby związane ze szkoleniami i funkcjonowaniem kompanii – podkreśla mjr Jan Rosiek, dowódca 114. Batalionu Lekkiej Piechoty w Limanowej.

Do dyspozycji wojska będą pomieszczenia na piętrze budynku przy stadionie, które ostatnio wykorzystywane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina przeprowadziła ich modernizację kosztem 240 tys. zł i wynajęła na siedzibę kompanii. Umowa zakłada współpracę przez okres minimum pięciu lat, a dochody z najmu pokryją wydatki poniesione przez gminę na remont.

Docelowo kompania liczyć będzie 142 żołnierzy obrony terytorialnej i 10 żołnierzy zawodowych. Obecny stan wynosi 22 żołnierzy obrony terytorialnej i 4 żołnierzy zawodowych, a rekrutacja prowadzone jest w sposób ciągły przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W jej ramach mogą się także zgłaszać mężczyźni i kobiety, mieszkający na terenie gminy Korzenna i spełniający formalne wymagania. – Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają rekruterzy odpowiedziani za poszczególne powiaty, do których można znaleźć kontakt na stronie internetowej. Zainteresowani ochotnicy i ochotniczki powinni się zgłaszać właśnie do nich w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości – zaznacza mjr Rosiek. W kompanii chętnie widziani będą mieszkańcy gminy, ponieważ znajomość terenu jest jednym z istotnych elementów wyszkolenia żołnierzy.

Kilkuosobowa obsada siedziby w Korzennej nie będzie prowadzić rekrutacji. Zajmować się będzie natomiast logistycznym przygotowywaniem szkoleń i specjalistycznych kursów dla żołnierzy od opracowywania harmonogramu szkoleń, poprzez aprowizację, organizację noclegu i sprzętu wojskowego. – Ze względu na specyfikę pracy w wojsku fizycznie nie zawsze będzie obecna na miejscu – dodaje dowódca batalionu.

W przyszłości po wybudowaniu planowanej jednostki wojskowej w Wojnarowej kompania będzie mogła korzystać z jej technicznego zaplecza na organizację specjalistycznych szkoleń dla swoich żołnierzy.

Kompania mająca swoją siedzibę w Korzennej, jest jedną z trzech kompanii wchodzących w skład 114. Batalionu Lekkiej Piechoty w Limanowej. Ma profil wodny tzn. jest przeznaczona w większości do zadań związanych z działaniami np. na akwenach wodnych oraz dotyczących m.in. zapobiegania powodzi i likwidacji jej skutków. Szkolenia żołnierzy z tej kompanii obejmują w szczególności obsługę specjalistycznego sprzętu wodnego. Pozostali dwie kompanie mają profil górski i miejski.