Wójt Gminy Korzennamgr Leszek Skowron

 

Nr tel. :      (18) 440-66-10

Nr fax.:      (18) 441-70-39

E-mail:      gmina@korzenna.pl

        Zadania i kompetencje Wójta:Wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz innych zadań zastrzeżonych dla Wójta Gminy.Wydawanie zarządzeń porządkowych i przedstawianie ich Radzie Gminy do zatwierdzenia oraz wydawanie zarządzeń dotyczących organizacji i funkcjonowania UrzęduKierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrzSprawowanie nadzoru nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki Gminy oraz prawidłowej realizacji dochodów i wydatków Gminy określonych uchwałą budżetowąPodejmowanie decyzji w sprawach kadrowych, gospodarowanie funduszem płac, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnychNadzór nad realizacją zadań w zakresie zapewnienia warunków działania oraz zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej placówek oświatowych na terenie GminyRealizacja kompetencji własnych wynikających z ustaw o systemie oświaty i Karty NauczycielaPodejmowanie decyzji w sprawach prowadzonych inwestycji i remontów oraz poprawy infrastruktury technicznej i rozwoju gospodarczego GminyUdzielanie pełnomocnictw pracownikom Urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz wydawanie upoważnień do załatwiania spraw w swoim imieniuGospodarowanie mieniem komunalnym, składanie jednoosobowych oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności GminyOkreślenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Sekretarza i Skarbnika GminyWykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy określonych odrębnymi przepisamiZatwierdzanie planów pracy oraz dokumentacji związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną w zakresie i na zasadach określonych przepisami szczególnymiNadzór nad realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowegoKierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej na terenie Gminy, opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, zarządzenie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonychSporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcyPrzyjmowanie i sprawdzanie oświadczeń majątkowych od pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z przepisami wynikającymi z ustaw szczególnychWydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej