Referat załatwiający sprawę
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
nr telefonu:                  018 4406622
nr fax:                           018 4417039
e-mail:                         gmina@korzenna.pl
 

Formularz wniosku
Pisemny wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą można otrzymać w pokoju nr 4 lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 – USC
 

Wymagane dokumenty

Podanie

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego podlegający wpisaniu wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego
 

Opłata skarbowa
< >Podanie – wolne od opłaty skarbowej.Za każdy załącznik  – wolne od opłaty skarbowej.Decyzja – 50 zł.Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu dokumentów
 

Tryb odwołania
Od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 

Podstawa prawna
Art. 6 i 73 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z późn. zm./