Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – realizowanej na dz. ewid. nr 564/2, 565, 573/5, 573/4 w miejscowości Jasienna.”

Pliki do pobrania