Wydanie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego – realizowanej na dz. ewid. nr 318/1, 238, 220/9 w miejscowości Słowikowa”. 

Pliki do pobrania