Referat załatwiający sprawę Referat Oświaty, pok. nr 26 w godzinach pracy Urzędu nr tel: (0-18) 440-66-38 nr fax: (0-18) 441-70-39 e-mail:  oswiata@korzenna.iap.pl  Formularz wniosku: Pisemny wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy Korzenna  w pokoju nr 26 lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Korzenna.  Wymagane dokumenty:dyplom ukończenia studiów – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.  Termin załatwienia sprawy: Do 14 dni  od dnia złożenia wniosku.  Tryb odwołania: Odwołanie przysługuje do Małopolskiego Kuratora Oświaty, 31-752 Kraków ul. Ujastek 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Korzenna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej.  Informacje: Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) art.9f. Nauczycielowi, który w trakcie  pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia  niż określony w akcie nadania stopnia  awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, organ prowadzący szkołę,  wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.