Referat załatwiający sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
nr tel.:0-18 4406623
nr fax.: 018 4417039
e-mail: gmina@korzenna.pl
 

Wymagane dokumenty:

Umotywowany wniosek o wymeldowanie osoby,

Kserokopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, budynku zamieszkałego przez osobę w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie /umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu/

Dowód utraty mieszkania, lokalu, wykonany wyrok eksmisji.
 

Formularz wniosku:
Własnoręcznie napisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć na dzienniku podawczym – biuro obsługi klienta pokój nr 5 lub w pokoju nr 4.
 

Opłaty:
Czynność nie podlega opłacie.
 

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z przepisami określonymi w KPA
 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Korzenna przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji.
 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych z aktualną zmianą /art. 15 ust. 2 z 16 kwietnia 2004 roku Dz.U. Nr 93, poz. 887/