Iwona Rola – Małecka – Kierownik Referatu, Skarbnik Gminy

Kierowanie pracą referatu oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadańOpracowywanie projektu uchwały budżetowej oraz układu wykonawczego budżetuOpracowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy dotyczących budżetu gminyBieżące analizowanie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przygotowywanie wniosków w zakresie   zmian w planie budżetu gminy i przedkładanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta Radzie GminyProwadzenie kontroli dokumentów w zakresie formalnym, rachunkowym i pod względem zgodności z planem finansowym i harmonogramem wydatkówOpracowywanie zbiorowych sprawozdań z wykonania budżetuWspółpraca z RIO, Urzędem Skarbowym w zakresie realizacji zadań finansowych

mgr Monika Szołdra – Główny Księgowy

Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych w organie i jednostceUzgadnianie dochodów i wydatków budżetowych   w  jednostceUzgadnianie dochodów podatkowych z księgowością   podatkową w okresach miesięcznychZatwierdzanie dokumentacji finansowo-księgowej do realizacji gotówkowej i bezgotówkowejProwadzenie ewidencji księgowej należności budżetowych nie podatkowych tj: czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat wieczystego   użytkowania gruntów, dzierżawy mienia gminnego oraz innych należności nie przypisanych

Krystyna Mikulska – Inspektor ds. płac

Sporządzanie listy płac pracowników administracji    samorządowejProwadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych   oraz  dokumentacji zasiłkowejSporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych PIT-4 oraz rozliczanie podatku   dochodowego od osób fizycznych z urzędem   skarbowymSporządzanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych ze składek ZUSSporządzanie rocznych rozliczeń pracowników z podatku dochodowego /PIT-40/ oraz rocznych   informacji o pobranych zaliczkach na podatek   dochodowy od osób fizycznych /PIT-11, PIT-8B/Przygotowywanie dokumentacji do sporządzania   zaświadczeń z kapitałem początkowym dla   pracowników zatrudnionych w urzędzie i jednostkach   organizacyjnych gminyWydawanie zaświadczeń o zatrudnienia i wynagrodzeniu dla celów rentowych i emerytalnych –   Rp-7Pełnienie funkcji koordynatora do spraw współpracy   z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej

mgr Maria Gargula  – Inspektor ds. księgowości 

Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży usług dla   potrzeb podatku VAT oraz sporządzanie   comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych z podatku   VATSprawdzanie faktur i rachunków pod względem   formalno-rachunkowym, dekretacja,   przygotowywanie ich do zapłaty gotówkowej   i  bezgotówkowejWystawianie i podpisywanie faktur VAT wynikających z umów o najem lokali mieszkalnych,   lokali użytkowych, za ich ogrzewanie, za prywatne   rozmowy telefoniczne oraz za zużytą energię   elektryczną i gaz przez podległe jednostki   organizacyjneProwadzenie egzekucji dochodów z majątku gminy   tj: czynszów za mieszkania, lokale użytkowe,   czynszów za dzierżawę gruntów, za użytkowanie   wieczyste i  przekształcenie użytkowania wieczystego   w prawo własnościTerminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych   jednostkom samorządu terytorialnego

Anna Janiszyn – Podinspektor ds. księgowania podatków

Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją   i  inkasem należności podatku rolnego, leśnego, od   nieruchomości, od środków transportowych i od psówWydruk   kontokwitariuszy  podatkowych   i  przekazywanie ich sołtysom wsiSprawowanie nadzoru nad prawidłowością   i  terminowością inkasa należności podatkowychRozliczanie sołtysów z zainkasowanych należności   podatkowychProwadzenie księgowości podatkowej podatków i opłatSystematyczne kontrolowanie terminowości opłat podatkowych i lokalnych, terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie   ewidencji w tym zakresieProwadzenie ewidencji i egzekwowanie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych

mgr Justyna Jamrozowicz – Podinspektor ds. podatków rolnych, od nieruchomości i od środków transportu 

Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji   wymiarowej dla poszczególnych podatników   w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i od psówDokonywanie bieżącej aktualizacji gruntów w ewidencji podatkowej na podstawie zawiadomień   otrzymywanych ze Starostwa PowiatowegoDokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od   nieruchomości i od psówProwadzenie kontroli u podatników w zakresie potwierdzania prawidłowości składanych zeznań   podatkowychProwadzenie rejestru podań w sprawach o umorzenie, odroczenie i rozkładanie na raty należności podatkowych oraz przygotowywanie i wydawanie decyzji w tym zakresieWydawanie decyzji wymiarowych podatku od środków transportowych w przypadkach braku wpłat w określonych terminach płatności jako należności nie przypisanychProwadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznejWydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach na podstawie posiadanej ewidencji podatników, prowadzenie rejestru w tym zakresie

 

mgr Anna Kantor – Inspektor ds. rozliczenia i księgowania opłat za odpady komunalne

rozliczanie sołtysów z zainkasowanych wpłat pieniężnych z tytułu opłat komunalnychuzgodnienie analityki i syntetyki należności za odbiór odpadów komunalnych w okresach miesięcznychsystematyczne kontrolowanie terminowości wpłat, termionów wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresieprzygotowywanie dokumentów wynikających z ustawy o Funduszu Sołeckim

 

Marzena Kociołek – Pomoc administracyjna

Prowadzenie kartotek materiałowych, kart  środków trwałych oraz ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji majątku gminy.Sporządzanie dokumentów OT dotyczących środków trwałych wytworzonych , nabytych lub nieodpłatnie otrzymanych. Sporządzanie  protokołów zużycia paliwa  na podstawie rozliczenia przebiegu kilometrów i zużycia paliwa.Przechowywanie oraz prowadzenie ewidencji oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (testamentów alograficznych).

 

Natalia Uryga – Inspektor

Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych  w organie i w jednostce.Uzgadnianie kont syntetycznych w okresach miesięcznych.Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych.Uzgadnianie dochodów podatkowych z księgowością podatkową w okresach miesięcznych.Uzgadnianie dochodów z opłat za kanalizacje, pobór wody i zbiórkę odpadów komunalnych w okresach miesięcznych.Prowadzenie ewidencji księgowej należności budżetowych nie podatkowych tj. czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy mienia gminnego oraz innych należności nie przypisanych.Prowadzenie egzekucji dochodów z majątku gminy tj. czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy mienia gminnego oraz innych należności nie przypisanych oraz naliczanie odsetek i wystawianie not w przypadku nieterminowych wpłat.Weryfikacja zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego.