mgr inż. Wiesław Widlak – Kierownik Referatu

Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego.Zapewnienie obsługi administracyjno – gospodarczej urzędu.Współpraca z odpowiednimi jednostkami w zakresie ochrony zdrowia ludności, profilaktyki zdrowotnej, współdziałanie z Samodzielnymi Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej.Prowadzenie działalności promocyjnej gminy przy współudziale jednostek organizacyjnych gminy na rynku krajowym i zagranicznym. Przygotowywanie materiałów promujących Gminę.Nadzór nad całością spraw związanych z informatyzacją urzędu.Prowadzenie i bieżąca aktualizacja spraw z zakresu publikacji urzędowego serwisu internetowego – BIP.Pełnienie obowiązku dozoru nad urządzeniami energetycznymi i elektrycznymi w budynkach administrowanych przez Wójta Gminy.Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych i oświetlenia w budynkach administrowanych przez Wójta Gminy.Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz placówkami oświatowymiWspółdziałanie i nadzór nad realizacją zadań przez LKS i UKS

Helena Świderska – Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej

Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników urzęduWykonywanie zadań z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejProwadzenie spraw z zakresu transportu lokalnego – wydawanie zezwoleń zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.Współpraca z urzędem pracy w zakresie zatrudniania absolwentów bezrobotnych w ramach prac   publicznych i interwencyjnych oraz odbywania stażu  przez bezrobotnych absolwentówWspółpraca z Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania   i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w  sprawach podejmowania działań na rzecz  wychowania w trzeźwości, szukanie rozwiązań dla   działań na rzecz zmniejszania problemów alkoholowych i innych uzależnieńWydawanie zezwoleń na imprezy masowe

Maria Bajerska – Inspektor w Biurze Obsługi Klienta 

Obsługa kancelaryjna urzędu. Prowadzenie  Biura Obsługi KlientaSprawowanie opieki nad właściwą informacją   wizualną w urzędzie oraz na tablicach ogłoszeńProwadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia   6  września 2001 roku /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 o  dostępie do informacji publicznej :Przyjmowanie wnioskówKoordynacja i nadzór nad prawidłowym i  terminowym udzielaniem odpowiedzi na wniosekProwadzenie rejestru informacji na wniosek – informacji przetworzonych dla wszystkich referatów urzęduProwadzenie całości dokumentacjiKompletowanie i przechowywanie aktów  normatywnych oraz zbiorów przepisów prawnychObsługa systemu Elektronicznego Obiegu DokumentówJanina Kantor – Inspektor ds. obsługi Rady GminyObsługa kancelaryjna Rady Gminy, Komisji Rady Gminy w tym podejmowanie czynności organizacyjnych  związanych z przygotowaniem sesji, zebrań, posiedzeń oraz sporządzanie protokołówProwadzenie rejestrów uchwał Rady Gminy,   wniosków, postanowień, opinii i interpelacji radnych   oraz czuwanie nad ich prawidłową i terminową realizacjąProwadzenie rejestrów  zarządzeń Wójta GminyObsługa sołectw i prowadzenie dokumentacji w tym   zakresieNadzór nad realizacją wniosków i uchwał samorządów wsiWspółpraca z administracją specjalną, organizacjami politycznymi i społecznymiProwadzenie dokumentacji z zakresu przynależności gminy do związku gmin, stowarzyszeń i fundacji oraz prowadzenie ich ewidencjiProwadzenie rejestru instytucji kultury, współpraca z instytucjami kultury, prowadzenie ewidencji dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy i sprawowanie opieki nad nimiProwadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanie opłat, wydawanie zaświadczeń,  współpracaz Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania   i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Magdalena Dwojak – Sekretarka

Zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej WójtaOrganizowanie dnia pracy WójtaObsługa centrali telefonicznej i faksuProwadzenie ewidencji delegacji służobowychKompletowanie i przechowywanie aktów normatywnychProwadzenie ewidencji wynajmu sali posiedzeń w Urzędzie GminyProwadzenie biblioteki Urzędu Gminy