Bogumiła Cygnarowicz – Kierownik Referatu 

Kierowanie pracą Referatu Oświaty oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadańProwadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych i odwoływanie z tych   stanowisk w szkołach prowadzonych przez gminęProwadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkółPrzygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji gimnazjów i szkół podstawowychZapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy szkołami a gminąWspółpraca z Kuratorium Oświaty w sprawach dotyczących placówek oświatowychPrzygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji oraz prowadzenie całości dokumentacji w sprawach zakładania, przekształcania i likwidacji   szkółUczestnictwo w komisjach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na nauczycieliProwadzenie spraw związanych z rządowym programem „wyprawka szkolna”Przygotowywanie sprawozdań, ocen i analiz w zakresie oświaty oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych podległych szkół

Joanna Gądek – Inspektor

Sporządzanie sprawozdań finansowych tj. bilansów majątkowych, rachunków zysków i strat /wariant porównawczy/, zestawień zmian w funduszach poszczególnych szkół na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.Sporządzanie sprawozdań o wydatkach strukturalnych poniesionych przez poszczególne szkoły.Opracowywanie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości w poszczególnych szkołach, a w szczególności:zasady prowadzenia rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego,sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, charakterystykę systemu przetwarzania danych, sytemu ochrony danych i ich zbiorów,zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów,zasady sporządzania, obiegu i kontroli dowodów finansowo-księgowych.Prowadzenie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków roku bieżącego i wydatków budżetowych lat przyszłych z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne, a w szczególności:przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów na kontach dotyczących zaangażowania,uzgadnianie zaangażowania wydatków w okresach miesięcznych.Zamykanie ksiąg rachunkowych na koniec roku:księgowanie operacji gospodarczych,analiza i uzgadnianie sald na kontach syntetycznych i analitycznych.Analiza projektów planów finansowych sporządzanych przez szkoły  oraz sporządzanie zbiorczego projektu budżetu w zakresie oświaty.Przekazywanie podległym szkołom informacji w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków, stanowiących podstawę  sporządzenia planów finansowych oraz ich zmian.Weryfikacja otrzymanych projektów planów finansowych szkół pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej.Bieżące analizowanie dochodów i wydatków szkół oraz przygotowywanie projektów zarządzeń  w zakresie  zmian w planach finansowych szkół.Przygotowywanie sprawozdań, ocen i analiz w zakresie oświaty.Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz tabel  amortyzacyjnych.Sporządzanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy subwencji oświatowej.Rozliczanie dotacji celowych otrzymanych przez szkoły.Powierzam Pani obowiązki głównego księgowego w zakresie budżetu przeznaczonego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz upoważniam do podpisywania  z ramienia głównego księgowego sprawozdań finansowych i budżetowych.

Halina Szewczyk – Inspektor

Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych działu :Oświata i wychowanieEdukacyjna opieka wychowawcza z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne według obowiązujących przepisów i ustaleń zakładowego planu kont a w szczególnościKsięgowanie dochodów i wydatków budżetowychUzgadnianie wydatków w okresach miesięcznychUzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych w okresach miesięcznychAnaliza sald na kontach syntetycznychSporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjneSporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych poszczególnych oraz opracowywanie na ich podstawie zbiorczych sprawozdań finansowych w zakresie oświaty

Anna Oleksy-Szarata – Inspektor

Prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej spraw płacowych wszystkich  pracowników: Zespołu Szkół w Korzennej, Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej,  Zespołu Szkół  w Mogilnie, Szkoły Podstawowej w Posadowej Mogilskiej,  Zespołu Szkół w Siedlcach, Szkoły Podstawowej w Trzycierzu,  Szkoły Podstawowej w Wojnarowej, a w szczególności:

kompletowanie dokumentów, obliczanie należności z tytułu wynagrodzeń   i świadczeń ZUS   oraz obliczanie obligatoryjnych i pozostałych potrąceń z wynagrodzeń;sporządzanie list płac i zasiłków oraz przekazywanie dla pracowników należności z tytułu wynagrodzeń na rachunki bankowe;wyliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę;prowadzenie rozliczeń z ZUS i instytucjami podatkowymi;rozliczanie należności z tytułu wynagrodzeń za prace zlecone;sporządzanie miesięcznych imiennych raportów z tytułu ubezpieczeń społecznych     i ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS i dla pracownika;sporządzanie miesięcznych deklaracji zbiorczych dla ZUS i instytucji podatkowych;roczne sporządzanie indywidualnych PIT – 11 oraz PIT – 40;roczne sporządzanie PIT dla osób wykonujących pracę na umowę zlecenie lub umowę dzieło;sporządzenie rocznej deklaracji PIT 4R;wydawanie zaświadczeń o  zatrudnieniu i wynagrodzeniu na żądanie pracownika;sporządzanie niezbędnych dokumentów dla ewidencji księgowej z tytułu rozrachunków wynagrodzeń;prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oświaty;sporządzanie rocznej informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe;zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i  ubezpieczenia zdrowotnego   oraz  wyrejestrowywanie;sporządzanie i przekazywanie do ZUS  zaświadczeń ZUS-3 z kompletną dokumentacją osób   przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni i pobierających zasiłki z ubezpieczenia chorobowego wypłacane przez  ZUS  w  placówkach  oświatowych zatrudniających poniżej 20 osób;sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i funduszu płac;sporządzanie okresowych deklaracji, informacji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych.

Inspektor

Realizacja  zobowiązań szkół wobec dostawców oraz wykonawców robót i usług w formie   bezgotówkowej i gotówkowej a w szczególności:sprawdzanie rachunków i faktur  pod względem formalno-rachunkowym,dekretacja rachunków i faktur.Prowadzenie  dla każdej szkoły ewidencji ilościowej oraz ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych, materiałów, księgozbiorów oraz wartości niematerialnych  i prawnych.Okresowe uzgadnianie ewidencji analitycznej z  saldami na kontach: 013,014,020,310.Rozliczanie wyników okresowych inwentaryzacji składników majątkowych  dokonywanych w szkołach.Sporządzanie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (dot. emerytów  i rencistów ze szkół ) i odprowadzanie podatku.Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników szkół w przypadku otrzymywania przez nich  zwrotu kosztów  używania prywatnych pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy oraz porównywanie wypłaconej należności       z ewidencją przebiegu pojazdu. W przypadku rozbieżności sporządzanie zestawienia  różnic do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Prowadzenie dokumentacji Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, a w szczególności:    sporządzanie miesięcznych list potrąceń i wkładów,sporządzanie bilansu,prowadzenie imiennych kartotek,informowanie członków kasy o stanie wkładów i zadłużeń.

Inspektor

Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków  budżetowych z podziałem na poszczególne jednostki  organizacyjne według obowiązujących przepisów i ustaleń Zakładowego Planu Kont, a  w szczególności:księgowanie  dochodów i wydatków budżetowych,uzgadnianie wydatków w okresach miesięcznych,uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych  w okresach miesięcznych,analiza sald na kontach syntetycznych.Prowadzenie ewidencji księgowej środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  z podziałem na poszczególne jednostki  organizacyjne, a w szczególności:księgowanie wpływów i wydatków,uzgadnianie wydatków w okresach miesięcznych,analiza i uzgadnianie sald kont syntetycznych w okresach miesięcznych.Prowadzenie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków roku bieżącego i wydatków budżetowych lat przyszłych   z podziałem na poszczególne   jednostki  organizacyjne, a w szczególności:księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych,uzgadnianie zaangażowania wydatków w okresach miesięcznych.Prowadzenie ewidencji planów finansowych szkół według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków oraz przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę zapisu na kontach.Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków strukturalnych.Sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne: dzienniki, zestawienia obrotów i sald kont  syntetycznych i analitycznych.Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych poszczególnych szkół.Przeprowadzanie inwentaryzacji drogą:potwierdzenia prawidłowości sald należności,porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja sald.Zadania wymienione w pkt od 1-8 dotyczą  Szkoły Podstawowej w Janczowej, Szkoły Podstawowej w Jasiennej, Szkoły Podstawowej w Łęce, Szkoły Podstawowej w Łyczanej            oraz Szkoły Podstawowej w Miłkowej.Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół  zgodnie z ustawą o systemie oświaty a w szczególności:przygotowanie  postępowania związanego z udzieleniem zamówienia  publicznego, współpraca z dyrektorami szkół,nadzór nad realizacją  umów zawartych w trybie zamówień publicznych,sprawdzanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym,sporządzenie umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni ucznia oraz nadzór  nad realizacją tych umów.Prowadzenie pełnej dokumentacji ewidencyjnej związanej z eksploatacją autobusu szkolnego marki AUTOSAN nr rej. KNS 26650.Rozliczanie zużycia paliwa i przebiegu kilometrów  autobusu szkolnego, realizującego  dowóz uczniów do szkół.