mgr inż. Beata Semla  p.o. Kierownika RiOŚ

Kierowanie pracą referatu RiOŚPodejmowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminieProwadzenie spraw związanych z gospodarką wodnąPodejmowanie działań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Ochrony PrzyrodyOpracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i Gminnego Planu Ochrony ŚrodowiskaProwadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminieProwadzenie spraw w zakresie zagadnień dot. gospodarki wodnej i regulacji stosunków wodnych, wyznaczanie miejsc poboru żwiruProwadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność gminyPrzygotowywanie dokumentacji dot. przeprowadzenia zamówienia publicznego. Udział w pracach komisji przetargowej.Współdziałanie i nadzór nad kołami łowieckimi i ochroną zwierząt łownych.

mgr inż. Wanda Damasiewicz – Inspektor

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność GminyProwadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomościPodejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach związanych z nieruchomościamiWnioskowanie o przekazanie Gminie nieruchomości stanowiących własność Skarbu PaństwaWspółpraca z Agencją Nieruchomości RolnychProwadzenie spraw związanych z regulowaniem i wypłacaniem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminneProwadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową i lokalową. Realizacja zadań wynikających z właściwego utrzymania obiektów administrowanych przez Wójta Gminy.Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnychPrzygotowywanie dokumentacji dot. przeprowadzenia zamówienia publicznego. Udział w pracy komisji przetargowej

mgr inż. Lidia Rzaska – Inspektor

Wydawanie zaświadczeń z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, przygotowywanie postanowień opiniujących wstępne projekty podziału działekWydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomościWykonanie czynności związanych z rozgraniczaniem nieruchomości rolnych i leśnychProwadzenie spraw związanych z regulowaniem własności gospodarstw rolnych na podstawie dokumentacji uwłaszczeniowejProwadzenie spraw związanych z prawem geologicznym i górniczymDziałania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennymRealizacja zadań związanych z ustaleniem nazw miejscowości GminyProwadzenie spraw związanych  z numeracją porządkową nieruchomościPrzygotowywanie dokumentacji dot. przeprowadzenia zamówienia publicznego. Udział w pracy komisji przetargowej.

Zdzisława Fyda – Inspektor

Załatwianie wniosków i interwencji rolników w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcejPodejmowanie działań związanych z zapewnieniem bytu dla bezdomnych zwierzątPoświadczanie kwalifikacji rolniczych Współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i NasiennictwaProwadzenie spraw w zakresie odszkodowań z tytułu klęsk żywiołowychPrzyjmowanie wniosków i przyznawanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnejPrzygotowywanie i wydawanie decyzji dot. naliczania opłat stałych za odbiór odpadów komunalnychWydawanie zezwoleń na odchów psów ras uznawanych za agresywneprowadzenie spraw związanych ze spisami i statystyką rolnąprowadzenie całości dokumentacji dotyczącej dekretacji ustalających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi