mgr Agnieszka Kantor – Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych krajowych i unijnych na realizację zadań prowadzonych przez gminęprowadzenie stałego monitoringu funduszy UE oraz innych środków zewnętrznych i wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów mających na celu rozwój społeczno-kulturalny gminykoordynowanie działań mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do sporządzenia wniosków o dofinansowaniewspółpraca z zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowychopracowywanie wniosków o dofinansowanie zadań oraz monitoring procesu przyznawania dotacji, składanie ewentualnych uzupełnień, porawek i zmianprowadzenie bieżącej kontroli realizacji umów przez wykonawców zadań dofinansowanych ze środków pozabudżetowych w zakresie zgodności z wymogami podmiotów dofinansowujących zadanie

mgr Katarzyna Ligęza – Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych krajowych i unijnych na realizację zadań prowadzonych przez gminęprowadzenie stałego monitoringu funduszy UE oraz innych środków zewnętrznych i wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów mających na celu rozwój społeczno-kulturalny gminykoordynowanie działań mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do sporządzenia wniosków o dofinansowaniewspółpraca z zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowychopracowywanie wniosków o dofinansowanie zadań oraz monitoring procesu przyznawania dotacji, składanie ewentualnych uzupełnień, porawek i zmianprowadzenie bieżącej kontroli realizacji umów przez wykonawców zadań dofinansowanych ze środków pozabudżetowych w zakresie zgodności z wymogami podmiotów dofinansowujących zadanie

Małgorzata Paciorek – Inspektor ds. ewidencji ludności

Prowadzenie ewidencji ludności:- zameldowania na pobyt stały- zameldowania na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego adresu zameldowania- przemeldowania w obrębie gminy- wymeldowania z  pobytu stałego- zgłoszenia zameldowań na pobyt czasowyProwadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zameldowań i wymeldowań decyzją administracyjnąSporządzanie wykazów, spisów i innych zestawień na podstawie posaidanej dokumentacji, udzielanie informacji okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie rejestru wydanych poświadczeń meldunkowych oraz pobytu cudzoziemcówProwadzenie zbioru danych osobowych PESEL oraz czynności związanych z nadaniem numeru PESELUdostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (zaświadczeń o numerze PESEL osób zmarłych wymaganych do spraw dziedziczenia)Przeprowadzanie kontroli meldunkowychWykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców, sporządzanie i bieżąca aktualizacja list (spisów wyborców) oraz uprawnionych do głosowania w wyborach i referendach oraz sporządzanie pełnomocnictw w tym zakresieProwadzenie rejestru wyborców:- rozliczanie kart o wpisaniu lub skreśleniu osób do rejestru wyborców- prowadzenie rejestru wyborców osób pozbawionych praw wyborczych- sporządzanie kwartalnych meldunków wyborczych oraz sprawozdańRealizacja zadań związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego